لوگوی نوشتاری گالری جواهریان
به بزرگترین فروشگاه اینترنتی ساعت و نماینده بیش از هشتاد برند معتبر خوش آمدید.

راهنمای تنظیم سری CAL.U680

این ساعت با نیروی خورشیدی کار می کند. صفحه را مقابل نور بگیرید و زمانی که به میزان کافی شارژ شد از آن استفاده نمایید.

برای دیدن جزئیات زمان شارژ، مشخصات فنی و عملکردها به دستورالعمل کاربری مراجعه نمائید

تغییر حالت در و تنظیم CAL.U680

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و در وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بپیچانید تا حالت را تغییر دهید.

 پیچ تنظیم را به نحوی بپیچانید که عقربه نشانگر حالت به طور دقیق روی شاخص نشانگر حالت قرار گیرد.

شرح

حالت

حالت نشان دادن زمان خانگی و زمان محلی

 TME

حالت نشان دادن تاریخ و روز هفته به زمان محلی

 CAL

حالت استفاده از تایمر شمارش معکوس. برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل کاربری مراجعه نمائید

 TMR

حالت استفاده از کرونوگراف. برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل کاربری مراجعه نمائید

 CHR

حالت نمایش/ عدم نمایش مناطق زمان جهانی و تغییر تنظیمات ساعت تابستانی در آنها

 WT-S

حالت استفاده از عملکرد زنگ هشدار. برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل کاربری مراجعه نمائید

 AL-1/2

حالت تنظیمات نوع سییگنا  زمانی/ دریافت سییگنا  سیاعت تابسیتانی. برای جزئیات بیشتر بخش تنظیمات زمان دریافت و تنظیمات زمان تابستانی را ببینید.

 RX-S

 پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

استفاده از چراغ های LED

فشار دادن دکمه (B) در حالی که پیچ تنظیم در وضعیت  0  قرار دارد باعث می شود که چراغ های LED به مدت 2 ثانیه روشن شوند.

با این وجود، به خاطر داشته باشید که در موارد زیر این چراغ ها روشن نخواهند شد:

 • زمانی که ساعت روی حالت [TMR] یا [CHR] قرار داشته باشد.
 • زمان دریافت امواج رادیویی
 • حین حرکت وقفه ای 2 ثانیه ای (وضعیت اخطار شارژ کم)

نمایش زمان در این ساعت

این ساعت سه نوع زمان را به نحوی که در زیر نشان داده شده است نمایش می دهد.

تغییر نمایش زمان در زمان محلی

 • شما می توانید از میان 44 منطقه زمانی و نیز UTC، یک منطقه زمانی برای زمان محلی انتخاب نمائید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [CAL] یا [TME] تغییر دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) یا دکمه بالا سمت راست (B) را مکررا فشار دهید تا منطقه مورد نظر را بیابید.

 برای دیدن مناطق قابل انتخاب به جدو  مربوطه ارائه شده در بخش تنظیمات منطقه زمان خانگی مراجعه نمائید.

4-   پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

تعویض زمان خانگی و زمان محلی

شما می توانید زمان خانگی و زمان محلی را به آسانی تغییر دهید.

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [CAL] یا [TME] تغییر دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) و دکمه بالا سمت راست (B) را به طور همزمان فشار داده و رها کنید.

زنگ هشدار به صدا در می آید و زمان خانگی و زمان محلی تعویض می شوند.

 به طور همزمان تقویم نیز تعویض می شود.

4-   پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

ذخیره نیرو در سری CAL.U680

عقربه نشانگر عملکرد، میزان ذخیره نیرو را در چند سطح نشان می دهد.

 0

 1

 2

 3

سطح

نمایش

کمتر از 3 روز

3 تا 21 روز

21 تا 131 روز

131 تا 181 روز

مدت (تقریبی)

اخطار شارژ کم آغاز شده است

میزان ذخیره نیرو در حال کاهش است

میزان ذخیره نیرو در حد قابل قبول است

میزان ذخیره نیرو کافی است

معنی

 
 

بررسی نتیجه دریافت سیگنال

 • این ساعت سیگنال زمان را هر شبانه روز در ساعت 2:11 بامداد دریافت می کند و زمان و تقویم را به طور خودکار تنظیم می کند. چنانچه دریافت در ساعت 2:11 بامداد ناموفق باشد، این امر مجددا در ساعت 3:11 و 4:11 بامداد نیز تکرار می گردد.
 • دریافت در ساعت 4:11 بامداد می تواند به زمان دیگری تغییر یابد. به بخش تنظیمات زمان دریافت مراجعه نمائید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [TME] ،[CAL] یا [RX-S] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را به داخل فشار داده و روی وضعیت 0  قرار دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) فشار داده و رها کنید.

عقربه ثانیه شیمار نتیجه دریافت سییگنال را نشیان می دهد( H/ M/ L/ NO) و عقربه نشانگر عملکرد موقعیت سیگنال را نشان می دهد (USA)

(EUR/ CHN/ JPN) که سیگنال زمان از آن دریافت شده است.

 • تنظیمات ساعت تابستانی مربوط به زمان خانگی روی نمایشگر دیجیتا 2 نمایش داده می شود) SMT و ON یا OFF به طور متناوب نمایش داده می شود.

سیگنا  های دریافتی در وضعیت بسیار خوبی هستند

 H

سیگنا  های دریافتی در وضعیت قابل قبو  هستند

 M

سیگنا  های دریافتی در وضعیت قابل قبو  نیستند

 L

دریافت با شکست مواجه شد

 NO

 • M ،H و L تنها وضعیت دریافت را نشان می دهند و به عملکرد دریافت ساعت ربطی ندارد.
 • در صورتی که آخرین دریافت موفق نبود بر اساس مراحل مشخص شده در بخش دریافت سیگنال به صورت دستی (دریافت به محض درخواست) برای دریافت سیگنال اقدام نمائید.  

5-   دکمه پائین سمت راست (A) را فشار دهید و فرایند را خاتمه دهید.

عقربه ها به وضعیت نرمال بر می گردند.

 • در صورتی که دکمه را فشار ندهید ساعت در مدتی حدود 11 ثانیه به طور خودکار به نمایش نرمال باز می گردد.

تنظیمات منطقه زمانی مربوط به زمان خانگی

منطقه ای که معمولا در آن از ساعت برای تنظیم زمان خانگی استفاده می کنید را انتخاب نمائید.

 • ساعت برای دریافت سیگنال از ایستگاه تعیین شده بری منطقه زمانی زمان خانگی اقدام می کند (بر روی نمایشگر دیجیت ا  2 نمایش داده می شود)
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [TME] تغییر دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) یا دکمه بالا سمت راست (B) را مکررا فشار دهید تا منطقه مورد نظر را بیابید.
 • نام یک منطقه و زمان آن روی نمایشگر دیجیتال نمایش داده می شود.
 • فشار دادن و نگه داشتن دکمه به طور مداوم نام مناطق را عوض می کند.

4-   هر دو دکمه پائین سمت راست (A) و بالا سمت راست (B) را به طور همزمان فشار داده و رها کنید.

4-   پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

درباره منطقه زمانی

 • منطقه زمانی ارائه شده در جدو بر اساس UTC (زمان هماهنگ جهانی) می باشد.
 • کشورها یا مناطق می توانند مناطق زمانی را برای فصو مختلف تغییر دهند.

ایستگاه سیگنال

منطقه نماینده

نام منطقه

منطقه

زمانی

 ♦JPN

آدلاید

 ADL

 +9.5

سیدنی

 SYD

 +10

نومئا

 NOU

 +11

اوکلند

 AKL

 +12

سووا

 SUV

 ♦USA

میدوی

 MDY

 -11

هونولولو

 HNL

 -10

** آنکوریج

 ANC

 -9

 USA

** ونکوور

 YVR

 -8

** لس آنجلس

 LAX

** دنوور

 DEN

 -7

** مکزیکوسیتی

 MEX

 -6

** شیکاگو

 CHI

** نیویورک

 NYC

 -5

** مونترآ 

 YMQ

 ♦USA

سانتیاگو

 SCL

 -4

ریودوژانیرو

 RIO

 -3

 ♦EUR

فرناندو دنورونیا

 FEN

 -2

* پونتا دلگادا

 PDL

 -1

بسته به منطقه زمانی تنظیم شده

 HOM

 Any

ایستگاه سیگنال

منطقه نماینده

نام منطقه

منطقه

زمانی

 –

زمان هماهنگ جهانی

 UTC

 0

 EUR

* لندن

 LON

 0

* مادرید

 MAD

 +1

* پاریس

 PAR

* رم

 ROM

* برلین

 BER

 ♦EUR

قاهره

 CAI

 +2

* آتن

 ATH

ژوهانسبورگ

 JNB

* مسکو

 MOW

 +3

ریاض

 RUH

تهران

 THR

 +3.5

دوبی

 DXB

 +4

کابل

 KHL

 +4.5

 ♦CHN

کراچی

 KHI

 +5

دهلی

 DEL

 +5.5

داکا

 DAC

 +6

یانگون

 RGN

 +6.5

بانکوک

 BKK

 +7

سنگاپور

 SIN

 +8

 CHN

هنگ کنگ

 HKG

 +8

پکن

 BJS

 JPN

تایپه

 TPE

 +8

سئو 

 SEL

 +9

توکیو

 TYO

 • USA: ایالات متحده آمریکا ،EUR: اروپا ،CHN: چین ،JPN: ژاپن
 • برای منطقه ای که دارای * یا ** می باشد، تعویض خودکار زمان تابستانی/ زمان استاندارد با هم انجام می پذیرد.
 • هنگام استفاده از ساعت در منطقه ای که در جدول فوق فهرست نشده است، نام منطقه ای را انتخاب کنید که در همان منطقه زمانی قرار داشته باشد.
 • مناطقی که دارای علامت ♦ می باشند، از محدوده قابل دریافت خارج هستند و سیگنال نمی تواند دریافت شود .

(به همین دلیل ساعت اقدام به دریافت سیگنا  از ایستگاه سیگنا  مورد نظر می نماید.)

 • ممکن است در مناطق خاصی که دسترسی به سیگنال به سختی صورت می پذیرد، دریافت سیگنال با مشکل مواجه شود.

دریافت سیگنال به صورت دستی (دریافت به محض درخواست)

 • این ساعت برای دریافت سیگنال از ایستگاه تعیین شده برای منطقه مربوط به زمان خانگی اقدام می کند  (روی نمایشگر 2 نشان داده می شود)
 • در صورتی که زمان خانگی UTC باشد، ساعت دیگر برای دریافت سیگنال تلاش نمی کند.
 • زمان محلی و UTC به طور هماهنگ پس از پایان موفقیت آمیز فرایند دریافت تنظیم می شوند.
 • فرایند دریافت ممکن است 2 تا 15 دقیقه به طو بیانجامد.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [TME] ،[CAL] یا [RX-S] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را به داخل فشار داده و روی وضعیت 0  قرار دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگاه دارید.

پس از شنیدن صدای زنگ هشدار و قرار گرفتن عقربه ثانیه شمار روی RX، دکمه را رها کنید. عقربه ثانیه شمار حرکت کرده و روی M ،H یا L قرار می گیرد و سیپس دریافت سیگنال  زمانی آغاز می شود. عقربه نشانگر عملکرد روی ایستگاه سیگنالی قرار می گیرد که قرار است سیگنال زمانی از آن ایستگاه دریافت شود.

 
 
 

عقربه ثانیه شمار پس از پایان دریافت به حرکت معمول خود باز می گردد.

زمان/ تاریخ تصحیح شده نمایش داده می شود.

دریافت موفقیت آمیز

زمان تصحیح نمی شود و زمانی که از قبل تنظیم شده بود ادامه می یابد.

دریافت ناموفق

 

تنظیم زمان دریافت

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [RX-S] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.
 • دکمه بالا سمت راست (B) را فشار داده و رها کنید.

تنظیمات زمان دریافت کنونی شروع به چشمک زدن کرده و قابل تنظیم می گردد.

 • دکمه پائین سمت راست (A) را مکررا فشار داده و رها کنید تا تنظیمات زمان دریافت مورد نظر را بیابید.
 • هر بار که دکمه را فشار می دهید، تنظیمات به صورت زیر تغییر می کند:

 AUT → MAN → OFF → (بازگشت به بالا)

زمان دریافت در ساعت 4:11 بامداد می تواند به زمان دیگری موکول شود (زمان خانگی) با واحد 1 ساعت.

این زمان نمی تواند روی ساعت 2:11 یا 3:11 بامداد تنظیم شود.

MAN )دستی(

دریافت خودکار انجام نمی شود.

OFF )خاموش(

دریافت خودکار بر اساس تنظیمات اولیه (در ساعت های 2، 3 و 4 بامداد) انجام می شود.

AUT )خودکار(

 • هنگامی که شما حالت MAN را انتخاب می کنید، می بایست پیچ تنظیم را برای انتخاب زمان دریافت خودکار بپیچانید.

6-   پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

تنظیم ساعت تابستانی

تنظیم مربوط به تعویض خودکار ساعت تابستانی/ ساعت استاندارد

شما می توانید انتخاب نمائید که ساعت عملیات تعویض ساعت تابستانی/ ساعت استاندارد را به طور خودکار انجام دهد یا خیر.

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [RX-S] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.

تنظیمات کنونی برای تعویض خودکار شروع به چشمک زدن کرده و قابل تنظیم می شود.

 • دکمه پایین سمت راست (A) را فشار دهید تا AU یا mA را انتخاب کنید.

بسته به سیگنال ساعت تابستانی، ساعت تابستانی/ ساعت استاندارد به طور خودکار تعویض می شود.

AU )خودکار(

ساعت تابستانی/ ساعت استاندارد به طور خودکار تعویض نمی شود

mA )دستی(

 هر بار که شما دکمه را فشار می دهید، تنظیمات به طور متناوب تغییر می کند.

5-   پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

فعال/ غیرفعال کردن ساعت تابستانی برای هر یک از مناطق

شما می توانید ساعت تابستانی را به طور جداگانه برای هر منطقه به جز UTC فعال / غیرفعال نمائید.

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [WT-S] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.

نمایشیگر دیجیتال 2 خاموش شده و نشان ON یا OFF تنظیمات ساعت زمستانی منطقه مورد نظر روی نمایشگر دیجیتال 1 شروع به چشمک زدن می کند.

 • پیچ تنظیم را برای انتخاب منطقه بپیچانید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) را برای انتخاب تنظیمات ساعت زمستانی فشار داده و رها کنید.

ساعت تابستانی نمایش داده می شود.

 ON

ساعت استاندارد نمایش داده می شود.

OF )خاموش(

هر بار که شما دکمه را فشار می دهید، تنظیمات به طور متناوب تغییر می کند.

 • برای تنظیم کردن مناطق دیگر مراحل 4 و 5 را تکرار نمائید.
 • پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت 0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

تنظیم زمان و تقویم به صورت دستی

 • زمان مربوط به زمان خانگی و UTC نمی تواند به طور جداگانه تنظیم شود.
 • زمان مربوط به زمان خانگی و UTC به طور هماهنگ با تنظیم زمان محلی تنظیم می شوند.

تنظیم زمان

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [TME] تغییر دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) یا دکمه بالا سمت راست (B) را به طور مکرر برای انتخاب منطقه فشار داده و رها کنید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.

عقربه ثانیه شمار روی ثانیه 0 قرار می گیرد و نمایشگر دیجیتال 2 (منطقه خانگی) خاموش می شود.

 • دکمه بالا سمت راست (B) را مکررا فشار داده و رها کنید تا هدفی که می خواهید تنظیم نمائید تغییر کند.

 با هر بار فشار دادن دکمه، هدف به صورت زیر تغییر می کند:

 • تنظیمات/ نمایش/ زمان را تنظیم نمائید.

با استفاده از پیچ تنظیم ساعت و دقیقه را تنظیم نمائید.

برای تنظیم ساعت تابستانی، ثانیه و ساعت 12/ 24 ساعته از دکمه (A) استفاده نمائید.

 • برای تنظیم هدف های دیگر مراحل 5 و 6 را تکرار نمائید.
 • پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت 0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

تنظیم تقویم

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [CAL] تغییر دهید.
 • دکمه پائین سمت راست (A) یا دکمه بالا سمت راست (B) را به طور مکرر برای انتخاب منطقه فشار داده و رها کنید. 4- پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت  2 قرار دهید.

نمایشگر دیجیتال 2 خاموش می شود.

ماه ها شروع به چشمک زدن کرده و قابل تنظیم می شوند.

5-   دکمه بالا سمت راست (B) را مکررا فشار داده و رها کنید تا هدفی که می خواهید تنظیم نمائید تغییر کند.

 با هر بار فشار دادن دکمه، هدف به صورت زیر تغییر می کند:

 
 • پیچ تنظیم را برای تنظیم تقویم بپیچانید.
 • برای تنظیم هدف های دیگر مراحل 5 و 6 را تکرار نمائید.
 • پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت 0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

بررسی وضعیت مرجع

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [CHR] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.

عقربه ثانیه شمار شروع به حرکت کرده تا وضعیت های مرجع کنونی در حافظه ذخیره شود.

 • وضعیت مرجع را بررسی نمائید.

وضعیت های مرجع کنونی:

 • عقربه های ساعت، دقیقه و ثانیه شمار: 0 ساعت ،00 دقیقه و 00 ثانیه
 • عقربه 24 ساعته: 24
 • عقربه های ساعت و دقیقه شمار UTC: 0 ساعت و 00 دقیقه
 • عقربه نشانگر عملکرد: CHN

هنگامی که وضعیت مرجع کنونی با وضعیت صحیح اختلاف داشته باشد، تا مرحله 4 بخش تصحیح وضعیت مرجع را دنبال نمائید.

5-  پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت  0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

تصحیح وضعیت مرجع

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [CHR] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.

عقربه ثانیه شمار شروع به حرکت کرده تا وضعیت های مرجع کنونی در حافظه ذخیره شود.

 • دکمه بالا سمت راست (B) را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگاه دارید.

CHA روی نمایشگر دیجیتال  2 چشمک می زند و عقربه عملکرد قابل تنظیم می شود.

 • دکمه بالا سمت راست (B) را به طور مکرر فشار داده و رها کند تا هدفی که می خواهید تنظیم نمائید تغییر کند.

هر بار با فشار دادن دکمه، هدف مورد نظر به صورت زیر تغییر می کند:

عقربه نشانگر عملکرد ← عقربه های ساعت و دقیقه شمار UTC ← عقربه ساعت شمار / عقربه ساعت 24 ساعته ← عقربه دقیقه شمار ← (بازگشت به بالا)

 • پیچ تنظیم را برای تنظیم عقربه مورد نظر بپیچانید.
 • برای تنظیم اهداف دیگر مراحل 5 و 6 را تکرار نمائید.
 • دکمه بالا سمت راست (B) را به مدت دو ثانیه یا بیشتر نگاه دارید.
 • پیچ تنظیم را به طرف داخل فشار دهید تا در وضعیت 0  قرار گیرد و این فرایند خاتمه یابد.

شروع مجدد ساعت ریست کلی

 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 1  قرار دهید.
 • پیچ تنظیم را بچرخانید تا حالت ساعت را به [CHR] تغییر دهید.
 • پیچ تنظیم را بیرون کشیده و روی وضعیت 2  قرار دهید.
 • هر دو دکمه پائین سمت راست (A) و بالا سمت راست (B) را به طور همزمان فشار داده و رها کنید.

کلیه نشانگرهای دیجیتال روشن شده و ساعت ریست می شود.

سپس یک هشدار تائید به صدا در می آید و تمامی عقربه ها به طور نمایشی شروع به حرکت می کنند.

مقادیر تنظیمات پس از ریست کلی

 UTC

مناطق مربوط به زمان خانگی و زمان محلی

12:00 بامداد

زمان

 January 1, 2008

تقویم

 AUT

تنظیمات زمان دریافت

OF )خاموش( ،UTC، 12:00 بامداد

تنظیمات زمان تابستانی

 99:00

زمان سنج

 00:00:00:00

کرونوگراف

پس از ریست کلی

پس از ریست کلی، وضعیت مرجع، زمان، تقویم و سایر تنظیمات را تنظیم نمائید.

اشتراک گذاری با دیگران:
فهرست مقاله
راهنمای تنظیم سری CAL.U680

راهنمای تنظیم سری CAL.U680

اردیبهشت 24, 1403

این ساعت با نیروی خورشیدی کار می کند. صفحه را مقابل نور بگیرید و زمانی که به میزان کافی شارژ شد از آن استفاده نمایید.برای دیدن جزئیات زمان شارژ، مشخصات فنی و عملکردها به دستورالعمل

مطالعه بیشتر
راهنمای تنظیم سری CAL.E820

راهنمای تنظیم سری CAL.E820

اردیبهشت 17, 1403

سری های سیتیزن خانواده های مختلفی دارند که هر کدام به طور کاملاً جدا تنظیمات خاص خودشان را دارند، در تنظیمات ساعت سیتیزن همه ی مدل های مختلف از سری های متفاوت را مورد بررسی

مطالعه بیشتر
دلیل بخار گرفتن شیشه ساعت مچی چیست؟

دلیل بخار گرفتن شیشه ساعت مچی چیست؟

اردیبهشت 8, 1403

شاید در وهله اول بخار گرفتن شیشه ساعت مچی یک موضوع بسیار پیش پا افتاده و ساده به نظر برسد ولی باید گفت امکان به وجود آمدن چندین مشکل در این بین وجود دارد. ممکن

مطالعه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *