لوگوی نوشتاری گالری جواهریان
به بزرگترین فروشگاه اینترنتی ساعت و نماینده بیش از هشتاد برند معتبر خوش آمدید.

راهنمای تنظیم سری CAL.E784

راهنمای تنظیم سری CAL.E784

اين ساعت با نيروي خورشيدي كار مي كند. صفحه را مقابل نور بگيريد و زماني كه به ميزان كافي شارژ شد از آن استفاده نماييد. براي ديدن جزئيات زمان شارژ، مشخصات فني و عملكردها به دستورالعمل كاربري مراجعه نمائيد. در صورتی که قصد خرید از نمایندگی ساعت سیتیزن دارید گالری جواهریان نماینده رسمی این برند می باشد.

شناسایی اجزا برای تنظیم سری CAL.E784

اين سـاعت مي تواند مطابق با هر يك از 26 منطقه زماني (اختلاف با UTC – سـاعت هماهنگ جهاني) كه انتخاب شده است، زمان مربوط به مناطق
مختلف جهان را نمايش دهد.
-1 پيچ تنظيم را بيرون كشيده و روي وضعيت 1 قرار دهيد.
عقربه ثانيه شمار روي منطقه زماني تنظيم شده قرار خواهد گرفت.
-2 جهت انتخاب يك منطقه پيچ تنظيم را به طور ساعتگرد بپيچانيد.
عقربه هاي ساعت و دقيقه شمار تا زماني كه شما منطقه اي را انتخاب نمائيد شروع به حركت مي نمايد.
نشانگر تاريخ نيز به طور همزمان حركت مي نمايد.
-3 هنگامي كه عقربه ها و نشانگر متوقف شدند، پيچ تنظيم را فشار دهيد تا روي وضعيت 0 قرار گيرد و اين عمليات خاتمه يابد.

جدول مناطق زماني و محل هاي نماينده:
كشورها يا مناطق ممكن است منطقه زماني را به دلايل مختلف تغيير دهند.
در صورت استفاده از ساعت در منطقه اي كه در جدول زير نيامده است، نام منطقه اي كه در همان منطقه زماني قرار دارد را انتخاب نمائيد

منطقه زماني 

عقربه ثانيه شمار 

نام منطقه

 منطقه نماينده

 0

 0

 LON

لندن

 +1

  2

 PAR

پاريس  

 +2

  4

 ATH

آتن  

 +3

  7

 RUH

رياض 

 +4

  9

 DXB

دوبي 

 +5

  11

 KHI

كراچي 

 +5.5

 14

 DEL

دهلي 

 +6

  16

 DAC

داكا 

 +7

  18

 BKK

بانكوك 

 +8

  21

 BJS

پكن / هنگ كنگ 

 +9

  23

 TYO

توكيو 

 +9.5

 25

 ADL

آدلايد 

 +10

  28

 SYD

سيدني 

 +11

  30

 NOU

نومئا 

 +12

  32

 AKL

اوكلند 

 -11

  35

 MDY

ميدوي 

 -10

  37

 HNL

هونولولو 

 -9

  39

 ANC

انكوريج  

 -8

  42

 LAX

لوس آنجلس  

 -7

  44

 DEN

دنور 

 -6

  46

 CHI

شيكاگو 

 -5

  49

 NYC

نيويورك 

 -4

  51

 MAO

مانائوس 

 -3

  53

 RIO

ريودوژانيرو 

 -2

  56

 FEN

فرناندو دي نورونيا 

 -1

  58

 PDL

آزور 

مقادير اختلاف ارائه شده در اين جدول بر اساس زمان استاندارد مي باشد.

تنظيم ساعت تابستاني

تنظيمات ساعت تابستاني (SMT ON/OFF) كه توسط شما انتخاب مي شود براي تمامي مناطق زماني ساعت جهاني اعمال مي گردد.  

 • پيچ تنظيم را فشار داده و در وضعيت 0 قرار دهيد.
 • دكمه را فشار داده و رها كنيد.

عقربه ثانيه شمار تنظيمات كنوني ساعت تابستاني را نمايش مي دهد.  

پس از مدت 10 ثانيه بدون هيچ گونه عملياتي در حين مراحل زير ساعت به نمايش عادي خود باز مي گردد..  

3- براي تغيير تنظيمات ساعت تابستاني پيچ تنظيم را بپيچانيد (SMT ON/OFF) 

 با هر بار پيچاندن پيچ تنظيم در جهت ساعتگرد، تنظيمات نيز تغيير مي كند. 

4- دكمه را فشار داده و به اين عمليات خاتمه دهيد.

تنظيم ساعت و تقويم

پيش از تنظيم سـاعت و تقويم، منطقه زماني مربوط به زمان و تقويم مورد نظر براي تنظيم و وضـعيت ساعت تابستاني آن را بررسي نموده و تنظيمات ساعت جهاني و ساعت تابستاني (SMT ON/OFF) را تعيين نماييد. 

تنظيم ساعت 

1-   پيچ تنظيم را بيرون كشيده و روي وضعيت 2 قرار دهيد. 

عقربه ثانيه شمار روي ثانيه 0 قرار گرفته و متوقف مي شود. 

 چنانچه عقربه ثانيه شـمار روي ثانيه 0 قرار نگرفت، با انجام مراحل مربوط به “تصـحيح وضـعيت مرجع”، پيش از تنظيم سـاعت و تقويم وضـعيت مرجع را تنظيم نمائيد. 

2-   پيچ تنظيم را بپيچانيد تا عقربه هاي ساعت و دقيقه شمار را تنظيم نمائيد.  

 • چنانچه چند بار پيچ تنظيم را به طور سـريع بپيچانيد، عقربه/ نشـانگر مربوطه به طور پيوسته شروع به حركت مي نمايد. براي توقف حركت سر يع، پيچ تنظيم را در هر يك از جهات بپيچانيد.
 • نشانگر تاريخ نيز به طور همزمان شروع به حركت مي نمايد. تغيير نشانگر تاريخ به معني تبديل آن به حالت AM مي باشد.
 • در صورت حركت عقربه ها در جهت پادساعتگرد، نشانگر تاريخ تغيير نمي كند.

3-   پس از انطباق با يك منبع اعلام ساعت دقيق و قابل اعتماد، پيچ تنظيم را بيرون كشيده و در وضعيت 0 قرار دهيد تا به اين عمليات خاتمه دهيد.

تنظيم تقويم 

 • پيچ تنظيم را فشار داده و در وضعيت 0 قرار دهيد.
 • دكمه را فشار داده و رها كنيد.

عقربه ثانيه شمار روي وضعيت كنوني ساعت تابستاني قرار مي گيرد.  

مرحله بعدي را ظرف مدت 10 ثانيه اجرا نمائيد.  

3- زماني كه عقربه ثانيه شمار تنظيمات ساعت تابستاني را نشان مي دهد، دكمه را به مدت 2 ثانيه يا بيشتر فشار داده و نگه داريد. 

عقربه ثانيه شمار به طور كامل چرخيده و تنظيمات كنوني ماه و سال را نمايش مي دهد.  

 • هنگامي كه عقربه ثانيه شمار شروع به حركت نمود دكمه را رها كنيد.
 • بدون انجام هيچ گونه عمليات حين مراحل زير، ساعت پس از 30 ثانيه به نمايش عادي خود باز مي گردد.

4- براي انتخاب تنظيمات سال و ماه، پيچ تنظيم را در جهت ساعتگرد بپيچانيد. 

چنانچه چند بار پيچ تنظيم را به طور ســريع بپيچانيد، عقربه مربوطه به طور پيوســته شــروع به حركت مي نمايد. براي توقف حركت ســريع، پيچ تنظيم را در جهت ساعتگرد بپيچانيد.

ماه مربوطه با يكي از قســـمت هاي 12 گانه نمايش داده شـــده در سـال مربوطه با سـالهاي پس از سـال كبيسـه متناظر است و با وضعيت شكل زير متناظر است. هر عدد نشان دهنده ماه مربوطه است. ثانيه شمار نمايش داده مي شود. 

 • براي تنظيم نشانگر تاريخ، پيچ تنظيم را در جهت پادساعتگرد بپيچانيد.
 • دكمه را فشار داده و عمليات را خاتمه دهيد.

تصحيح وضعيت مرجع

هنگامي كه عقربه ثانيه شمار روي ثانيه 0 قرار ندارد و پيچ تنظيم در وضعيت 2 قرار دارد اقدام به تنظيم وضعيت مرجع نمائيد.  

تصحيح وضعيت هاي مرجع: 

عقربه هاي ساعت، دقيقه و ثانيه شمار: 0 ساعت 00 دقيقه 0 ثانيه  نشانگر تاريخ: 1

هنگامي كه ساعت زمان 12:10 AM – 11:50 PM را نمايش مي دهد اقدام به تنظيم وضعيت مرجع نمائيد. 

در غير اين صورت نشانگر تاريخ ممكن است به درستي تغيير نكند. 

 • پيچ تنظيم را بيرون كشيده و در وضعيت 2 قرار دهيد.
 • دكمه را فشار داده و رها كنيد.

ريست كلي اجرا مي شود.  

مقادير تنظيمات پس از ريست كلي 

 

 0:00:00 AM

 

زمان 

  سال كبيسه ،January 1

 

تقويم 

 LON

 

زمان جهاني 

  SMT OFF

 

ساعت تابستاني 

 • براي تنظيم عقربه هاي ساعت و دقيقه شمار به ساعت 0 و دقيقه 00، پيچ تنظيم را بپيچانيد.

چنانچه چند بار پيچ تنظيم را به طور ســريع بپيچانيد، عقربه مربوطه به طور پيوســته شــروع به حركت مي نمايد. براي توقف حركت ســريع، پيچ تنظيم را در هر يك از جهات بپيچانيد.  

 • پيچ تنظيم را فشار داده و در وضعيت 1 قرار دهيد.
 • براي تنظيم عقربه ثانيه شمار روي ثانيه 0، پيچ تنظيم را در جهت ساعتگرد بپيچانيد.

چنانچه چند بار پيچ تنظيم را به طور ســريع بپيچانيد، عقربه مربوطه به طور پيوســته شــروع به حركت مي نمايد. براي توقف حركت ســريع، پيچ تنظيم را در جهت ساعتگرد بپيچانيد.  

6- براي تنظيم نشانگر تاريخ به عدد 1، پيچ تنظيم را در جهت پادساعتگرد بپيچانيد.  

 • چنانچه چند بار پيچ تنظيم را به طور سريع بپيچانيد، نشانگر به طور پيوسته شروع به حركت مي نمايد. براي توقف حركت سريع، پيچ تنظيم را در جهت پادساعتگرد بپيچانيد.
 • براي تنظيم دقيق وضعيت، در حالي كه دكمه را فشار داده ايد، پيچ تنظيم را بپيچانيد.

7- پيچ تنظيم را فشار داده و در وضعيت 0 قرار دهيد تا به اين عمليات خاتمه دهيد.  

وضعيت مرجع به روز رساني شده و عقربه ثانيه شمار شروع به حركت مي نمايد.  

پس از آن، زمان و تقويم را تنظيم نمائيد.

اشتراک گذاری با دیگران:
فهرست مقاله
راهنمای تنظیم سری CAL.U680

راهنمای تنظیم سری CAL.U680

اردیبهشت 24, 1403

این ساعت با نیروی خورشیدی کار می کند. صفحه را مقابل نور بگیرید و زمانی که به میزان کافی شارژ شد از آن استفاده نمایید.برای دیدن جزئیات زمان شارژ، مشخصات فنی و عملکردها به دستورالعمل

مطالعه بیشتر
راهنمای تنظیم سری CAL.E820

راهنمای تنظیم سری CAL.E820

اردیبهشت 17, 1403

سری های سیتیزن خانواده های مختلفی دارند که هر کدام به طور کاملاً جدا تنظیمات خاص خودشان را دارند، در تنظیمات ساعت سیتیزن همه ی مدل های مختلف از سری های متفاوت را مورد بررسی

مطالعه بیشتر
دلیل بخار گرفتن شیشه ساعت مچی چیست؟

دلیل بخار گرفتن شیشه ساعت مچی چیست؟

اردیبهشت 8, 1403

شاید در وهله اول بخار گرفتن شیشه ساعت مچی یک موضوع بسیار پیش پا افتاده و ساده به نظر برسد ولی باید گفت امکان به وجود آمدن چندین مشکل در این بین وجود دارد. ممکن

مطالعه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *